Uitgebreide beschrijving over de geschiedenis van de Vondel Loge
De officiële installatie van de Vondelloge nr 35 was op 29 september 1921.Voor die naam werd gekozen omdat Vondel enige tijd als balling in huize Scheybeeck had geleefd. Aan de officiële installatie was al het nodige aan voorafgegaan. Op het einde van de 18e eeuw was er al een groep mensen die zich verenigd had in een soort sociëteit met als motto “Eendracht, Deugd en Oefening”. Het doel was om de nood van de bevolking waar mogelijk te lenigen en dat was nodig, want er werd veel armoe geleden. In 1790 werd, in navolging van andere plaatsen in het land, ook in Beverwijk de “Maatschappij tot Nut van het Algemeen” opgericht. Omdat het doel van beide organisaties hetzelfde was gingen ze samen verder onder de naam van de “Maatschappij tot Nut van het Algemeen”. Leden van deze maatschappij waren veelal prominente leden van de bevolking. Diversen van hen kwamen in aanraking met het werk van de Odd Fellows in de Zaanstreek. Zij werden daar lid van de Fraternitasloge. Omdat er al snel meerdere personen lid werden, werd in 1919 ook besloten om in Beverwijk een afdeling van de Odd Fellows op te richten en wel in de vorm van een een Odd Fellowclub. De officiële oprichting geschiedde op 4 februari 1921, in de bovenzaal van het toenmalige hotel Terburg. Het plan was om die club zo spoedig mogelijk over te laten gaan in een loge. Inmiddels was al tot de bouw van een Odd Fellowhuis besloten aan de Prinsesselaan. Dat gebouw was al in september van dat jaar klaar en – zoals al genoemd – werd op 21 september 1921  de Vondelloge officieel geïnstalleerd en de tempel ingewijd.
Tot de tweede wereldoorlog werd het ledenaantal maar langzaam groter. Dat had veel te maken met de maatschappelijke roddels over het “mystieke” gebeuren. Men vond het te geheimzinnig. Ook de kerken waren geen voorstanders van de Odd Fellows. Die vonden het gebeuren te vrijzinnig, het vormde voor hen een bedreiging. Daarom deden de Odd Fellows hun werk in stilte. Want het werk, zoals dat in de 18e eeuw was begonnen, ging gewoon door. De armoede was groot en daarmee het leed van de mensen.

Indachtig de opdracht van iedere Odd Fellowloge in de hele wereld, namelijk:
1. de doden te begraven,
2. de weduwen te troosten,
3. de zieken  te bezoeken en
4. de wezen op te voeden, werd op alle mogelijke fronten iets gedaan om het welzijn van de mensen te verbeteren.
In de tweede wereldoorlog moesten alle loges in het land sluiten. Ook de Vondelloge. De bezetter was blijkbaar bang voor de vrijzinnige gedachten van de Odd Fellows. In de oorlog kwamen de leden nog wel bij elkaar maar niet onder de noemer van de Odd Fellows. Na de oorlog werd, met de nodige moeite -het pand en de inventaris was in andere handen overgegaan- de Vondelloge weer opnieuw “opgestart”.

Het was en is nog steeds een levendige vereniging, waarin veel aandacht wordt geschonken aan het maatschappelijk werk maar waarin ook de geestelijke verdieping en ontwikkeling een belangrijke rol speelt.

Alle betrokkenheid bij maatschappelijk activiteiten heeft, ten tijde van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen o.a. geleid tot de oprichting van de Nutsspaarbank een openbare bibliotheek en een openbaar badhuis. De Odd Fellows droegen hier hun steentje aan bij, evenals aan diverse andere projecten.

Een paar voorbeelden:
1. In de Beverwijkse Sionstraat werd een blok van 15 “moderne” huizen gerealiseerd. U herkent ze nog aan het wereldwijde logo van de Odd Fellows, de drie schakels.
2. De oprichting van het Rode Kruis Ziekenhuis, het huidige RKZ.
3. Een dagbestedingcentrum voor oudere gehandicapten in Wijk aan Zee : “Juttersoord”•
4. het “Schuurmanshuis”, woonvoorziening voor verstandelijk gehandicapten•
5. Een wooncentrum voor gehandicapten het “Anneko van der Laanhuis” eveneens in Wijk aan Zee.
6. “Het Huis” in Heemskerk, een logeeradres voor gehandicapten.
7. “De Luchtballon”, kinderdagcentrum voor kinderen met verstandelijke of meervoudige handicap in Heemskerk.

Maar vandaag en óók morgen zetten de leden zich in voor het algemeen belang. Door persoonlijke betrokkenheid, met daadkracht en door het geven van financiële middelen om dit maatschappelijk werk te kunnen voortzetten.
In Vriendschap, Liefde en Waarheid.